+7 (495) 796-94-33

Address: Moscow, Skolkovo

Bolshoy Technopark, Third floor. Lab 259

view the map

World Journal of Nuclear Medicine. – 2012. – V. 11(3). – P. 177.

Preparation and biodistribution of 99mTc and 188Re labelled zoledronic acid

Klementyeva O., Malysheva A., Kodina G., Korsunsky V., Rabinovich E., Voloznev L., Krylov V.